PROPOZÍCIE

Po overení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku budú všetci psovodi a ich psy zaradení do súťaže. Zoznam prihlásených pretekárov sa bude priebežne dopĺňať.

Podpísaním prihlášky psovod prehlasuje, že je oboznámený s propozíciami pretekov a súhlasí s podmienkami usporiadateľa.

Neúplné prihlášky a prihlášky bez priloženého potvrdenia o zaplatení štartovného poplatku nebudú usporiadateľom brané do úvahy! O prijatí prihlášky bude pretekár informovaný prostredníctvom e-mailu, preto žiadame o kompletné vyplnenie prihlášky.

Platným prihlásením sa na M SR SÚCHNO, ktoré sú aj kvalifikačnými pretekmi na MS FCI, WUSV a II. ročníku Memoriálu Igora Podmanického pretekár dáva automaticky súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, uverejnenie údajov a fotografií /videa/ prihláseného psa a psovoda v katalógu danej akcie a na webovej stránke, verejných sieťach.

 

Uzávierka prihlášok

Definitívna uzávierka prihlášok a zaplatenia štartovného poplatku je usporiadateľom stanovená na 24.5.2022.

Prosíme o dôsledné dodržanie uzávierky.

 

Poradie a rozdelenie cien

O konečnom umiestnení v súťaži rozhoduje celkový súčet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje hodnotenie v oddieli C. V prípade rovnosti bodov v oddieli C rozhoduje hodnotenie v oddieli B.

 

Hárajúce sa sučky

Hárajúcu sučku je psovod povinný nahlásiť usporiadateľovi najneskôr pri prezentácii – ideálne vopred a telefonicky. Sučka sa nesmie v žiadnom prípade pohybovať na súťažnej ploche a ani v jej bezprostrednej blízkosti. Hárajúcim sa sučkám bude pridelené štartovné číslo tak, aby nedošlo k prílišnému posunu v časovom harmonograme. Stopy budú vykonávať podľa rozpisu. Na poslušnosť a obranu nastúpia až po ukončení posudzovania ostatných výkonov. Pred nástupom na vykonanie disciplín im bude umožnený skrátený tréning.

 

Oficiálny tréning

Oficiálny tréning sa uskutoční v piatok 3.6.2022, v čase od 08.00 do 18.00.

Počas tréningu i celej súťaže je zakázané používať donucovacie prostriedky – napr. ostnaté obojky, elektrické obojky, škrtiace slučky, rôzne elektrické zariadenia a pod. Rovnako tak je zakázané využívať pri tréningu figurantov delegovaných na preteky, vrátane náhradníka.

 

Štartovný poplatok

Štartovný poplatok je v kategórii SVV1 a IGP 1 vo výške 25,- €, v kategórii IGP 3 – 40,- €. Štartovný poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK68 6500 0000 0000 0251 3758. Do správy pre adresáta uveďte KVAL2022 –Vaše priezvisko (napr.: KVAL2022-SAJGALIKOVA). Kópiu dokladu o úhrade je potrebné zaslať  emailom na kvalifikacnypretek@gmail.com.

Jedno z dôležitých upozornení. Na oficiálny tréning budú mať prístup iba štartujúci, ktorí budú mať absolvovanú registráciu (prezentáciu) + veterinárnu kontrolu.

Štartovný poplatok zahŕňa štartovné pre jedného pretekára a večeru v rámci spoločenského večera.

Na spoločenský večer je možné zakúpiť aj vstup pre ďalšie osoby už pri prezentácii (v cene 15 € osoba).

 

Prezentácia a veterinárna prehliadka

Každý pretekár je povinný zaprezentovať sa v piatok 3.6.2022 najneskôr do 18:00.

Pri prezentácii je každý psovod povinný podrobiť svojho psa veterinárnej prehliadke, kontrole čipu, predložiť preukaz pôvodu psa, očkovací preukaz (alebo pas) s platnými očkovaniami proti besnote a psinkovému komplexu. Taktiež musí byť pes riadne odčervený. Preukaz o pôvode psa si usporiadateľ ponechá až do ukončenia súťaže. Psovodovi bude preukaz o pôvode psa vrátený po odovzdaní štartovného čísla.

 

Protesty, komisia pre protesty

Protest proti verdiktu (bodovému hodnoteniu) vyhlásenému rozhodcom je neprípustný! Akákoľvek kritika posudku bude považovaná za nešportové správanie s následnou diskvalifikáciou pretekára. Protest možno podať len z formálnych dôvodov – napr. pri porušení ustanovení skúšobného poriadku, nedodržaní ustanovení uvedených v propozíciách súťaže a pod. Protest možno podať písomnou formou do tridsiatich minút od vzniku príčiny protestu u riaditeľa preteku (Marián Petrek) súčasne so zložením kaucie vo výške 50€.

O oprávnenosti protestu rozhoduje komisia pre protesty v zložení:

– riaditeľ preteku,

– príslušný rozhodca,

– hlavný rozhodca.

V prípade zamietnutia protestu sa kaucia nevracia.

 

Všeobecné ustanovenia

Počas celého preteku, vrátane tréningu, je psovod povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Svojím správaním psovod nesmie narúšať celkový priebeh súťaže a je povinný zdržať sa akéhokoľvek nešportového správania. V prípade porušenia týchto ustanovení je usporiadateľ oprávnený vylúčiť psovoda zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného poplatku a v prípade potreby požadovať od psovoda náhradu škody, ktorú spôsobil psovod alebo jeho pes. Počas celej súťaže je psovod v plnom rozsahu zodpovedný za škody, ktoré spôsobí jeho pes.

Odstúpenie zo zdravotných dôvodov psa /zranenie, hnačka, atď./ je možné po prehliadke a odporučeniu organizátorom určeného pretekového veterinára!

Súťaž môže byť zrušená z dôvodu zásahu vyššej moci (živelná pohroma, veterinárna karanténa v regióne, COVID-19 ap.). V tomto prípade sa štartovné poplatky pretekárom nevracajú – budú použité na likvidáciu súťaže. Organizátor sa zaväzuje o tejto situácii neodkladne informovať prihlásených pretekárov.

Vzhľadom na možné extrémne horúčavy v čase konania preteku môžu byť kvôli ochrane zdravia psa z priameho slnka použité rôzne ochranné pomôcky zabraňujúce priamemu slnku, ako napr. slnečník, stánok pri dlhodobom odložení psa atď.